Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si estàs d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant.

Mesures de conciliació

La Comissió d’Igualtat de la Fundació Joia s’encarrega de vetllar i impulsar la igualtat d’oportunitats i de gènere a l’organització, d’acord amb els objectius de la Direcció General i l’estratègia de l’entitat. Un dels eixos d’actuació principal que té la Comissió d’Igualtat és la Conciliació familiar, personal, laboral, i de gestió òptima del temps, vetllant sempre pel manteniment i millora de la qualitat dels serveis.

La Fundació Joia desenvolupa, a través de la seva Comissió d’Igualtat, un Pla anual de Conciliació familiar, personal, laboral i de gestió òptima del temps. Aquest Pla es crea sota tres premisses:mesures de conciliacioLa Comissió d’Igualtat no aprova cap mesura que no compleixi amb aquests tres requisits alhora.

Les Mesures de Conciliació familiar, laboral i de gestió òptima del temps vigents durant 2019 són:

Horari Europeu
Mesura implantada a l’equip humà de Fundació Joia i Apunts que ens aporta una millora substancial en relació a la conciliació de la vida familiar i laboral però alhora ens permet continuar amb la mateixa qualitat i temps d’atenció a les persones usuàries i clients d’Apunts. L’Horari Europeu en jornada de torn de matí a Fundació Joia i servei de Missatgeria d’Apunts és: 8 a 13h i de 14 a 17h. A Apunts: 8.30 a 13.30 i 14.30 a 17.30h. L’Horari Europeu amb jornada de torn de tarda a Fundació Joia (Clubs Socials) i Apunts és: 10.30 a 14.00 i de 15.00 a 19.30h.

Horari comercial d’Apunts
L’Horari comercial d’Apunts és de 8.00 a 19.30h, un horari adaptat per a que no s’hagi de mantenir obert fins a les 21.00 hores igual que la resta de comerços i així poder gaudir d’aquest temps personal i familiar. Apunts s’organitza en 4 tipus de torns de treball per garantir l’atenció al públic: 1) 8.00 a 13.00 i 14.00 a 17.00, 2) 8.30 a 13.30 i 14.30 a 17.30, 3) 9.00 a 14.00 i 15.00 a 18.00, i 4) 10.30 a 14.00 i 15.00 a 19.30. Apunts no obre els caps de setmana.

Setmana de 38 hores laborals
Totes les professionals tenen organitzat el calendari laboral per realitzar com a màxim 38 hores setmanals i tenir així temps suficient per al descans, temps personal i temps per a la conciliació.

Màxim 8 hores de feina diària
El calendari laboral està organitzat per realitzar un màxim de 8 hores diàries i així deixar un descans i temps personal mínim de 14 hores entre la finalització de la jornada i l’inici de la següent.

Temps de descans
Les persones amb adopció d’horari europeu, i les que no realitzen més de 5 hores seguides de feina, disposen de 15 minuts de descans, igual que la resta de personal de l’organització, encara que per conveni no pertoca perquè no es realitzen més de 5 hores seguides. Aquest temps de descans es realitza a canvi de la compensació en la participació puntual en activitats a la comunitat, activitats externes de representació del càrrec que es realitzen en cap de setmana o entre setmana i fora de l’horari laboral, i en puntes de producció del centre especial de treball Apunts.

Flexibilitat horària
Totes les professionals amb conveni de centres sociosanitaris i de salut mental tenen la possibilitat de realitzar flexibilitat horària de 30 minuts en l’entrada i/o la sortida. Les persones amb reducció de jornada per infant a càrrec poden accedir a la flexibilitat horària el dia/dies que treballen 8 hores. La flexibilitat horària va coordinada amb el temps de dinar, per tant, es pot dinar en un mínim de 30 minuts (i màxim d’una hora) per poder realitzar 30 minuts de flexibilitat de matí o tarda, realitzant cada dia el total d’hores que marca el calendari laboral. Per als equips d’Atenció Directa, la flexibilitat horària s’organitza a través de la Graella de Flexibilitat Horària i cada equip s’organitza per a que totes les professionals tinguin les mateixes oportunitats de flexibilitat horària i alhora complir amb els requisits marcats: mínim de personal per atendre a usuaris/es i clients, homogeneïtzació dels horaris, i personal mínim per obrir i tancar les seus.

Tarda o matí lliure a la setmana
La jornada laboral s’organitza de tal forma que totes les professionals amb conveni sociosanitari i de salut mental tinguin una tarda o matí lliure a la setmana, i per tant un dia a la setmana es treballa un total de 6 hores. El torn de matí de Fundació Joia de 8.00 a 14h i el d’Apunts de 8.30 a 14.30h. El torn de tarda de Fundació Joia i Apunts de: 13.30 a 19.30h.

Hores d’assumptes propis
Totes les professionals amb conveni sociosanitari i de salut mental tenen la possibilitat de poder utilitzar els Dies d’Assumptes Propis en format d’hores d’assumptes propis, en fracció sempre d’hora en hora i fins a completar el número d’hores totals que pertoca a cada professional, segons la seva jornada laboral. Això permet que la professional que desitgi o necessiti només utilitzar hores i no dies sencers ho pugui fer, i la professional que necessiti o vulgui dies sencer ho pugui continuar utilitzant.

Borsa d’hores per infant a càrrec
Totes les persones professionals amb infants a càrrec menors de 12 anys i que no tinguin la seva jornada laboral reduïda per cura d’una menor, poden utilitzar la borsa d’hores no recuperable i a càrrec de l’entitat per atenció i cura del seu infant.

Borsa d’hores per a pares i mares majors de 75 anys per cura mèdica i/o assistència social
Totes les persones professionals amb pares i mares majors de 75 anys i que no tinguin la jornada reduïda per infant a càrrec, poden utilitzar la borsa d’hores, no recuperable i a càrrec de l’entitat, per atendre necessitats de cura mèdica o assistència socials dels seus progenitors.

Comunicat d'urgència infantil o per pares i mares grans
S’utilitza per comunicar incidències personals, i no laborals, que succeeixen dintre de l’horari laboral. Aquest comunicat només està adreçat a aquelles persones amb conveni de centres sociosanitari i de salut mental que tenen fill/es fins a 12 anys (fins el dia abans de fer 12 anys) i/o pares i mares amb edat igual o major de 75 anys.

Comunicat d'incidència programada
S’utilitza per comunicar incidències personal, i no laborals, programades, que succeeixen dintre de l’horari laboral, i de les quals s’ha de presentar justificant. Aquest comunicat només està adreçat a aquelles persones amb conveni de centre sociosanitari de salut mental que tinguin una incidència programada i en la qual puguin presentar justificant per ser adjuntat a la intranet.

Dia de festa atorgat per la Fundació Joia
La Fundació Joia dona un dia lliure de festa a totes les professionals per poder realitzar així un pont més al llarg de l’any i que coincideixi amb un pont o descans escolar.

Reducció d’1 hora diària de jornada amb infants a càrrec fins a 17 mesos d’edat
Aquesta mesura vol facilitar el temps de cura de les persones amb infants acabats de néixer, per a que puguin adaptar-se a la nova situació familiar i evitar així les reduccions de jornades, que també comporten que les persones s’hagin de reduir el salari i deixin de cotitzar una part important a la Seguretat Social. Les persones professionals amb infants a càrrec fins a 16 mesos d’edat, que tinguin un mínim de 3 anys d’antiguitat a l’entitat i que no facin reducció de jornada per infant a càrrec o motiu personal, poden reduir-se una hora diària la seva jornada laboral els dies que no tenen la tarda o matí lliure sense que això signifiqui reduir-se el salari.

Dos períodes més de descans a l’any
L’horari laboral està organitzat per treballar 4 dies a la setmana 8 hores i un dia 6 hores seguides. Això significa realitzar totes les hores que marca el conveni laboral i alhora poder allargar el període de descans, amb dies de compensació, per Setmana Santa i Nadal. Aquests dos períodes de descans se sumen al període vacacional d’estiu de 30 dies (a ubicar entre l’1 de juny a l’11 de setembre), per gaudir així d’un mínim de 3 períodes de descans al llarg de l’any.

Escollir període de vacances estival
És una mesura per als equips professionals que mantenen també la seva activitat laboral activa durant el mes d’agost. Aquestes persones acorden amb la cap directe el període de vacances estival segons les seves necessitats familiars i personals (emmarcat en el període de l’1 de juny a l’11 de setembre), sempre en coordinació amb el seu equip per a que sigui en igualtat d’oportunitats i no per criteris d’antiguitat, i sense perjudicar el nivell de qualitat de l’atenció a la persona usuària i clients d’Apunts.

Horari de convocatòria de reunions
Queda prohibit fixar les reunions internes en un horari que signifiqui realitzar la reunió quan només quedin 40 minuts o menys per finalitzar la jornada laboral. Les reunions internes s’han de fixar amb un mínim de 41 minuts de marge abans de l’horari de sortida de totes les persones implicades a la reunió, per a que així doni temps a la seva realització i que no s’allargui fora de l’horari laboral. Tampoc es poden realitzar reunions internes fora de l’horari laboral ni finalitzar les reunions internes després de l’horari laboral.

Política de Llums Apagades
Queda prohibit allargar la jornada laboral més enllà de l’hora de sortida de la professional. Només es permetrà allargar la jornada per motiu excepcional, i prèvia comunicació i acceptació per part de la Direcció de l’entitat.

Urgències i incidències justificades
Les persones professionals poden utilitzar el comunicat d’urgència o incidència justificada (ja sigui per una incidència programada o una urgència o incidència d’urgència) per gestionar incidències personals que succeeixen dintre del seu horari laboral i on tenen diferents opcions de gestió del temps utilitzat en un assumpte personal durant l’horari laboral: descompte del temps dels assumptes propis, recuperació el dia de matí o tarda lliure o en dia de compensació, o de descomptar-ho de la seva nòmina, segons vulguin.

E-treball per a perfils assistencials 
És una mesura de conciliació familiar i laboral per a les persones treballadores amb perfil assistencial. Els criteris d’accés i d’implementació queden recollits a l’Acord sobre el personal assistencial sobre les condicions de la prestació de serveis a Fundació Joia en modalitat d’e-treball, disponible a la Intranet corporativa.

Dies d'assumptes propis Grup 1 
És una mesura de conciliació familiar i laboral per a les persones treballadores que són Grup 1 del conveni sociosanitari i de salut mental. Un nou Acord del 2018 del conveni regula que el Grup 1 passa de 5 dies d’assumptes propis (un dia menys que els grups del 2 al 7) a 3 dies d’assumptes propis. Per al 2019, Fundació Joia atorga un dia de festa al grup 1, augmentant fins a 4 els dies d'assumptes propis, i quedant així igualats els dies d'assumptes propis amb els dels grups del 2 al 7.

ODS treballats:

ODS 3ODS 5

On estem?

Avinguda Josep
Tarradellas, 19-21
T. 93 289 24 30


c/ Indústria, 50
T. 93 210 24 19


Gran Via de les Corts
Catalanes, 997
T. 93 303 50 97

Contacte

Oficines Centrals
T. 93 452 04 67


Horari d'atenció
DL-DJ 8.00-13.00h i 14.00-17.00h
DV: 8.00-14.00h
Clubs Socials de DL a DV de 14.30 a 19.30h


joia@fundaciojoia.org

delegacioprotecciodades@fundaciojoia.org